U bent hier: Home > Vragen en Antwoorden

Vragen en Antwoorden

In deze rubriek vindt u een antwoord op veelgestelde vragen over wedden van overheidspersoneel. De vragen zijn opgedeeld in een aantal categorieën.

 

Wedde

 • Wordt mijn wedde door PersoPoint betaald?

  Overzicht van alle overheidsdiensten die door PersoPoint betaald worden.
 • De basisgegevens gebruikt voor de berekening van mijn wedde zijn foutief. Wat moet ik doen?

  PersoPoint krijgt de basisgegevens die gebruikt worden voor de berekening van uw wedde van uw personeelsdienst.
  Indien deze basisgegevens foutief zijn, moet u dit aan uw personeelsdienst signaleren.
  De personeelsdienst zal PersoPoint contacteren en de juiste gegevens doorsturen.
  De basisgegevens voor de berekening van uw wedde zullen dan aangepast worden.
 • Help! Ik heb helemaal geen wedde ontvangen alhoewel ik gewerkt heb. Wat moet ik doen?

  Contacteer uw personeelsdienst.
  Indien u hervat heeft na een afwezigheid van lange duur
  (bv. loopbaanonderbreking), is de kans groot dat PersoPoint hiervan nog niet op de hoogte werd gebracht door uw personeelsdienst.
  Uw personeelsdienst zal PersoPoint contacteren en het nodige doen voor de betaling van uw wedde.
 • De manier waarop mijn wedde berekend wordt, is mij niet duidelijk.
  Wie kan mij helpen?

  Contacteer eerst uw personeelsdienst. Indien deze u niet kan helpen, contacteer dan uw contactpersoon bij PersoPoint.
  Deze contactpersoon wordt bovenaan links op uw weddefiche vermeld.
 • Ik heb al enkele maanden geleden een bevordering gekregen, maar wordt nog steeds aan mijn oude jaarwedde betaald. Hoe komt dat? Moet ik iets doen?

  PersoPoint krijgt de jaarwedde die gebruikt wordt voor de berekening van uw wedde van uw personeelsdienst.
  Indien u nog tegen uw oude jaarwedde betaald wordt, betekent dit dat PersoPoint nog niet op de hoogte gebracht werd van uw nieuwe geldelijke toestand. U kan best bij uw personeelsdienst navragen hoe ver men staat bij de behandeling van uw dossier en wanneer de gegevens aan PersoPoint zullen medegedeeld worden.
  De dienst Betalingen - Wedden zal dan uw wedde in orde brengen en u zal achterstallen ontvangen voor de reeds verlopen periode.

Top van deze pagina

Wijziging persoonlijke toestand

 • Aan wie moet ik mijn adreswijziging meedelen?

  Als u van adres verandert, moet u dit enkel aan uw personeelsdienst meedelen.
  De personeelsdienst stuurt uw nieuw adres door naar PersoPoint. Uw adresgegevens worden dan aangepast.
  U moet een adreswijziging dus niet rechtstreeks aan PersoPoint meedelen.
 • Aan wie moet ik een wijziging van mijn burgerlijke staat melden?

  Een wijziging van uw burgerlijke staat (huwelijk, scheiding, overlijden partner…) deelt u mee aan uw personeelsdienst.
  De personeelsdienst stuurt uw nieuwe burgerlijke staat door naar PersoPoint. Uw gegevens worden dan aangepast.
  Een wijziging van uw burgerlijke staat beïnvloedt de berekening van de bedrijfsvoorheffing die op uw wedde ingehouden wordt.
 • Aan wie moet ik een wijziging van mijn (bank)rekening meedelen?

  Als u van (bank)rekening verandert, moet u dit enkel aan uw personeelsdienst meedelen.
  De personeelsdienst stuurt uw nieuw rekeningnummer door naar PersoPoint. Uw rekeningnummer wordt dan aangepast.

  Belangrijk: vooraleer uw oude rekening af te sluiten, wacht tot uw wedde een eerste maal op uw nieuwe rekening betaald is.

Top van deze pagina

Circulaire cheque

 • De circulaire cheque van mijn wedde is gestolen.
  Wat moet ik doen en wat gaat er verder gebeuren?

  Indien uw circulaire cheque gestolen werd, moet u dadelijk aangifte van de diefstal doen bij de Politie.
  Contacteer ook uw lokale postkantoor. Zij zullen u inlichten over de maatregelen die u verder nog moet treffen.

  Tip: om dit probleem te vermijden, kan u best voor al uw betalingen een bankrekening gebruiken.

 • Ik heb de circulaire cheque van mijn wedde verloren.
  Wat moet ik doen?

  Indien u uw circulaire cheque verloren heeft, moet u dit schriftelijk meedelen aan PersoPoint.
  Vermeld steeds uw stamnummer of het kenmerk dat u op uw weddefiche terugvindt.
  PersoPoint zal bij de Post navraag doen naar wat er met de circulaire cheque gebeurd is.

  De Post zal nakijken of de circulaire cheque:

   

  • uitbetaald is: de Post zal u contacteren indien dit het geval is;

  • niet uitbetaald is: PersoPoint zal de Post opdracht geven u het bedrag te betalen.
    

  Tip: om dit probleem te vermijden, kan u best voor al uw betalingen een bankrekening gebruiken.

 • Ik heb deze maand mijn circulaire cheque niet ontvangen.
  Wat moet ik doen?

  Indien u uw circulaire cheque niet ontvangen heeft, moet u dit schriftelijk meedelen aan PersoPoint.
  Vermeld steeds uw stamnummer of het kenmerk dat u op uw weddefiche terugvindt.
  PersoPoint zal bij de Post navraag doen naar wat er met uw circulaire cheque gebeurd is.

  De Post zal nakijken of de circulaire cheque:
   

  • uitbetaald is: de Post zal u contacteren indien dit het geval is;

  • niet uitbetaald is: PersoPoint zal de Post opdracht geven u het bedrag te betalen.

  Tip: om dit probleem te vermijden, kan u best voor al uw betalingen een bankrekening gebruiken.
   

  ·          Ik heb mijn circulaire cheque niet tijdig geïnd

  Een circulaire cheque vervalt 3 maanden na uitgiftedatum.

  Indien de cheque niet werd geïnd bij het verstrijken van de vervaldatum, wordt het bedrag van de cheque teruggestort aan de dienst Betalingen.

  De dienst Betalingen – Wedden onderzoekt waarom de cheque niet werd geïnd en geeft eventueel opdracht om het bedrag opnieuw uit te betalen.

Top van deze pagina

Beslag op wedde

 • Wat betekent "beslag op wedde" en welke zijn de gevolgen?

  “Beslag op wedde” is het gevolg van:
   

  • “afstand van loon” ondertekend bij het aangaan van een lening. Als het afbetalingsplan van de lening niet nageleefd wordt, kan de schuldeiser beslag op de wedde leggen.

  • een gerechtelijke beslissing: bv. bij niet-betaling van het opgelegde onderhoudsgeld kan de rechter beslag op de wedde leggen.

  “Beslag op wedde” heeft als gevolg dat de betalingen niet rechtstreeks aan de betrokkene gebeuren, maar door tussenkomst van de dienst van de Rekenplichtige der Geschillen.
  Deze dienst doet eventueel de wettelijke inhoudingen op de wedde en betaalt het overblijvende gedeelte aan de betrokkene.

 • Welk bedrag is vatbaar voor beslag?

  Vanaf 1 januari 2018 zijn de grensbedragen voor loonbeslag als volgt.

2018
Nettoloongrenzen Sommen die vatbaar zijn voor beslag of overdracht
op het loongedeelte ≤ € 1.105 € 0
op het loongedeelte tussen
€1.105,01 en € 1.187
20% (= max. € 16,40 )
op het loongedeelte tussen
€1.187,01 en € 1.309
30% (= max. € 36,60 )
op het loongedeelte tussen
€1.309,01 en € 1.432
40% (= max. € 49,20 )
op het loongedeelte boven € 1.432 alles


Het voor beslag vatbare bedrag wordt verminderd met € 68 per kind ten laste.     

 • Waar moet een beslaglegging gebeuren?

  Een beslaglegging moet, op straffe van nietigheid, gebeuren bij de personeelsdienst van het betrokken personeelslid.
  Een beslaglegging mag dus niet rechtstreeks bij PersoPoint gebeuren.

Top van deze pagina

Bedrijfsvoorheffing

 • Kan ik vragen om minder bedrijfsvoorheffing op mijn wedde te laten inhouden?

  Neen.
  De inhoudingen van bedrijfsvoorheffing gebeuren volgens wettelijk vastgelegde richtlijnen. PersoPoint kan hiervan niet afwijken.
  Door omstandigheden (aftrek hypothecaire lening, pensioensparen…) kan het inderdaad voorkomen dat u jaarlijks bij uw afrekening van uw inkomsten met de Directe Belastingen een terugbetaling ontvangt. PersoPoint mag hier echter geen rekening mee houden bij de berekening van de bedrijfsvoorheffing.

 • Kan ik vragen om meer bedrijfsvoorheffing op mijn wedde te laten inhouden?

  Ja.
  Wettelijk is voorzien dat u kan vragen om maandelijks een extra bedrag bedrijfsvoorheffing op uw wedde in te houden.
  Dit is interessant als u jaarlijks bij uw afrekening van uw inkomsten met de Directe Belastingen een aanzienlijke som moet betalen.

 • Wie van beide (niet-samenlevende) ouders mag bij co-ouderschap de kinderen ten laste nemen voor de bedrijfsvoorheffing ?

  Bij co-ouderschap wordt het ouderlijk gezag gezamenlijk door beide niet-samenlevende ouders uitgeoefend. De rechter bepaalt of bevestigt de hoofdverblijfplaats (domicilie) van de minderjarige kinderen.

  Gevolgen voor de bedrijfsvoorheffing:
  de ouder bij wie de kinderen gedomicilieerd zijn, neemt de kinderen ten laste voor de bedrijfsvoorheffing.

  Gevolgen voor de belastingaangifte:
  de belastingvrije som voor kinderen ten laste kan over beide ouders verdeeld worden.
  Hiervoor moeten de ouders gezamenlijk een schriftelijke aanvraag indienen die bij hun belastingaangifte gevoegd moet worden. Deze aanvraag geldt slechts voor één aanslagjaar (moet dus elk jaar opnieuw bijgevoegd worden) en kan niet herroepen worden.

  Opgelet: in dit geval zijn eventuele onderhoudsuitkeringen die door één van de ouders voor dezelfde kinderen betaald worden, niet aftrekbaar van het totale netto-inkomen van betrokkene.

Top van deze pagina

Overlijden

 1. Wat gebeurt er als een weddetrekkende overlijdt?

  Indien iemand overlijdt, worden dadelijk alle (bank)rekeningen van de betrokkene geblokkeerd.
  Indien PersoPoint nog betalingen op naam van de betrokkene uitvoert, gebeurt dit steeds door tussenkomst van de Rekenplichtige der Geschillen.
  Deze dienst doet het nodige om de wettelijke erfgenamen van de betrokkene te lokaliseren en zal later de gelden aan de wettelijke erfgenamen overmaken.
 2. Waar en hoe moet een overlevingspensioen en de vergoeding voor begrafeniskosten aangevraagd worden?
   
  1. Het overleden personeelslid was statutair:
   Het overlevingspensioen en de begrafenisvergoeding moeten beide bij de personeelsdienst van het overleden personeelslid aangevraagd worden.
   De vergoeding wordt steeds uitgekeerd aan de persoon of verdeeld onder de personen die kunnen verantwoorden de begrafeniskosten gedragen te hebben.
    
     Maximumbedrag van de vergoeding van de begrafeniskosten:
     2010/1: € 3067,48
     2011/1: € 3128,82
     2012/1: € 3213,74
     2013/1: € 3410,60
     2014/1: € 3410,60
     2015/1: € 3410,60
     2016/1: € 3453,54
     2017/1: € 3522,51
     2018/1: € 3621,70
  2. Het overleden personeelslid was contractueel:
   De begrafenisvergoeding moet bij de personeelsdienst van het overleden personeelslid aangevraagd worden.
   Indien u recht heeft op een overlevingspensioen moet u dit aanvragen op het gemeentebestuur van uw hoofdverblijfplaats.
   Het gemeentebestuur zal de nodige stappen ondernemen bij de Rijksdienst voor Pensioenen. Lees meer…

Top van deze pagina

Haard - en standplaatstoelage

 • Heb ik recht op een haardtoelage of op een standplaatstoelage?

  U hebt recht op haardtoelage of standplaatstoelage indien uw jaarwedde niet hoger is dan:
   
  • voor statutaire personeelsleden
    
   • Haardtoelage: € 18 719,19
   • Standplaatstoelage: € 18 524,59
  • voor contractuele personeelsleden
    
   • Haardtoelage: € 18 690,00
   • Standplaatstoelage: € 18 510,00

  U hebt recht op haardtoelage:
   

  • indien u gehuwd is of samenwoont,
   slechts één van beide partners heeft recht op de haardtoelage.
  • indien u alleenstaande is en een gezin vormt met kinderen die recht geven op kinderbijslag.

  U hebt recht op standplaatstoelage indien u geen haardtoelage krijgt.

 • Mijn partner met wie ik samenwoon is van hetzelfde geslacht.
  Heb ik ook recht op een haardtoelage?


  Het geslacht van de partner met wie u samenleeft speelt hierbij geen enkele rol.
  Als u samenwoont met een partner van hetzelfde geslacht heeft u recht op haardtoelage met dien verstande dat slechts één van beide partners recht heeft op de haardtoelage.

Top van deze pagina

Schuld (ten onrechte ontvangen bedragen)

 • Ik heb een vraag tot terugstorting van ten onrechte ontvangen bedragen gekregen. Kan ik een aflossingsplan vragen?

  In de brief met de vraag tot terugstorting wordt steeds een contactpersoon vermeld. U kan deze persoon steeds contacteren om een (redelijk) aflossingsplan te vragen.
 • Ik stort niet terug. Wat zijn hiervan de gevolgen?

  Indien u niet terugbetaalt, wordt uw dossier overgemaakt aan de Administratie Niet-Fiscale Invordering van de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering. Deze administratie zal (na een laatste aanmaning tot terugbetaling) door een gerechtsdeurwaarder beslag laten leggen op uw goederen en overgaan tot de openbare verkoop ervan. De opbrengst zal gebruikt worden om uw schuld aan te zuiveren.

Top van deze pagina

PersoPoint - Wedden
Betalingen wedden overheidspersoneel
Handelsstraat 96 , 1040 BRUSSEL
E-mail:
Website: http://wedden.fgov.be